VT66/66A三极管型音乐集成电路图

[09-13 20:17:16]   来源:http://www.88dzw.com  音频电路图   阅读:8622

文章摘要:电路图 src="/pd_dianzi/UploadPic/2013-9/2013913201717532.gif" border=0 style="cursor:pointer;" onload="return imgzoom(this,600);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>VT66/66A采用TO92形式封装,其外形与塑封9013型晶体三极管酷似,且自身带有一块金属散热片,有

VT66/66A三极管型音乐集成电路图,标签:音频电路,电路图讲解,http://www.88dzw.com

VT66/66A三极管型音乐集成<a电路图 src="/pd_dianzi/UploadPic/2013-9/2013913201717532.gif" border=0 style="cursor:pointer;" onload="return imgzoom(this,600);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

  VT66/66A采用TO92形式封装,其外形与塑封9013型晶体三极管酷似,且自身带有一块金属散热片,有3只引出脚,使用时与一般晶体三极管一样方便,故也有人称它为音乐三极管。如图所示为其典型应用电路。

  VT66/66A内储乐曲名和芯片编号关系:
VT66/66A内储乐曲名和芯片编号关系<1   style=" src="/pd_dianzi/UploadPic/2013-9/2013913201717170.gif" border=0>
VT66/66A内储乐曲名和芯片编号关系<2   style=" src="/pd_dianzi/UploadPic/2013-9/2013913201717130.gif" border=0>  
Tag:音频电路图音频电路,电路图讲解电子电路图 - 音频电路图

《VT66/66A三极管型音乐集成电路图》相关文章